top of page

DENKWIJZE

KiCK-start heeft als doel de nieuwe generatie een begeleide KiCK-start te bieden, om daarna zelfstandig aan de slag te kunnen gaan. KiCK vertegenwoordigt ‘Kracht in het Kind Centraal’.  Aangezien we uitgaan van de krachten van een kind, kiezen we ervoor onze gediplomeerde therapeuten te benoemen als ‘KiCK-starters’.

Binnen de begeleiding helpen we het kind op zoek te gaan naar zìjn krachten en bouwen we samen aan een weg om deze krachten optimaal te leren benutten. De weg waar we aan bouwen zal in meerdere richtingen wijzen. Dit zal er toe leiden dat het kind, op het einde van de begeleiding, voldoende handvatten heeft om zichzelf en zijn krachten te ontplooien.

 

"Laten we kinderen in hartjes stoppen, in plaats van in die enge hokjes"

Een kind bestaat uit zowel sterkten als zwakten en niet uit zwakten alleen.

Een zwakte wordt vaak door onze maatschappij als problematisch benoemd,

waardoor ze in een hokje belanden. Door middel van onze begeleiding

willen we het kind in een hartje plaatsen, met de aanwezige sterkten en zwakten.

 

Alle KiCK-starters benaderen het kind vanuit het ‘KiCK-start principe’ met

het sociaal-emotionele aspect als leidraad.  De holistische visie vormt hier

de basis van. Dit wil zeggen dat wij een mens zien als een geheel waarbij

lichaam en geest verbonden zijn en dus invloed hebben op elkaar. Wanneer

je lichaam niet goed functioneert heeft dit een weerslag op je geestelijk welzijn

en wanneer je psychische problemen ervaart, wordt dit vaak weerspiegeld

in lichamelijke klachten. De KiCK-starters passen dit toe in de begeleiding,

door over de muren van hun vakgebied heen te kijken. Wanneer blijkt

dat een kind gebaat is met een andere ondersteuning, zal er doorverwezen

of samengewerkt worden met meerdere disciplines. Dit gebeurt steeds in

samenspraak met alle partijen.


Een efficiënte begeleiding die leidt naar het zelfstandig hanteren van de bekomen handvatten, vormt het tweede aspect van het KiCK-start principe. Een begeleiding dient niet langer te duren dan noodzakelijk. Er zullen op regelmatige basis evaluatiemomenten plaatsvinden, waarbij er met alle partijen besproken wordt of verdere ondersteuning noodzakelijk is.

bottom of page